മാസം: ഏപ്രിൽ 2024

ലേക്കേഴ്‌സ് ബാസ്കറ്റ്‌ബോൾ മത്സരം: ഡെൻവർ നഗറ്റ്സ് വിരുദ്ധ എൽ.എ. ലേക്കേഴ്‌സ് – മുന്നറിയിപ്പുകൾ

എൽ.എ. ലേക്കേഴ്‌സും ഡെൻവർ നഗറ്റ്സും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന എൻ.ബി.എ പ്ലേഓഫ് മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ഗെയിമിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പ്രവചനം. വ്യാഴാഴ്‌ച