ജംമ്പോ പട്ടികയില്ലാതെ കെ.പി.സി.സി ഭാരവാഹിപ്പട്ടികയായി, 47അംഗങ്ങള്‍, 12 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍, 34 ജന സെക്രട്ടറിമാര്‍