വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയേ പറ്റൂ, സമയപരിധി കോടതിയ്ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശിക്കാനാകില്ലെന്നും റോത്തകി