മഹാരാഷ്ട്ര കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നു, ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്ന് മുകുള്‍ റോത്തകി കോടതിയില്‍