തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ സഞ്ചരിച്ച ജീപ്പ് മറിഞ്ഞ് ഒരാള്‍ മരിച്ചു, അഞ്ച് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം