ഈ ദിവസം മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത ദിനമായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അഹമദ് പട്ടേല്‍