മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഒരു കിച്ചടി സര്‍ക്കാരിനെയല്ല വേണ്ടത്, ഉറച്ച ഭരണമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമെന്നും ഫട്‌നാവിസ്