സി.എ.ജി റിപ്പോര്‍ട്ട് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതം മാത്രമാണെന്ന നിലപാടുമായി സി.പി.എം