സി.എ.ജി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉണ്ടായ പരാമര്‍ശങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഉചിതമാവില്ലെന്ന് ഡി.ജി.പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ