മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രവൃത്തി ദിനം ഇനി ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ച് ദിവസം മാത്രം