കേരളത്തില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ആവര്‍ത്തിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പ്രതിപക്ഷം