ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച പൊതുബജറ്റില്‍ കേരളത്തിന് നികുതി വിഹിത ഇനത്തില്‍ 15236.64 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി