സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറ ശക്തമാക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രി