സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ഷൂട്ടിംഗ് നിരോധിച്ചു