കെ.പി.സി.സിക്ക് അച്ചടക്ക സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍