ഇടുക്കി പള്ളിവാസന്‍ മേഖലയില്‍ മൂന്ന് റിസോര്‍ട്ടുകളുടെ പട്ടയം സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കി