പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രക്ഷോഭ സമരം ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സി.പി.എം