കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഡല്‍ഹി അനാജ്മാര്‍ക്കറ്റിലെ കെട്ടിടത്തില്‍ ഇന്ന് വീണ്ടും തീപിടിത്തം, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തീയാണുണ്ടായത്