രാജ്യത്തിന് ഇ സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബില്‍ പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കി