ഗവര്‍ണറുടെ അധികാരത്തില്‍ കൈകടത്തുന്നത് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തുഷാര്‍ മേത്ത