ശബരിമലയില്‍ പോവാന്‍ തനിക്ക് സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് രഹന കൊച്ചി ഐ.ജി ഓഫീസിലെത്തി ആവശ്യപ്പെട്ടു