സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തവര്‍ഷം മുതല്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് സമ്പൂര്‍ണ നിരോധനം, ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്‍ക്കാണ് സമ്പൂര്‍ണ നിരോധനം