വാടക ഗര്‍ഭധാരണത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന ബില്‍ ഇന്ന് രാജ്യസഭ പാസാക്കും, കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ബില്‍ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്