സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികമേളയില്‍ പാലക്കാട് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി, എറണാകുളം ജില്ലക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം, എറണാകുളത്തിന് 21 സ്വര്‍ണമുണ്ട്