49ാം ദേശീയ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൊതു അവധി ഒമാന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു, നവംബര്‍ 27, 28 തിയതികളിലാണ് അവധി