മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാവോയിസ്റ്റിന്റെ പേരില്‍ വധഭീഷണി കത്ത്, വടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് മാവോയിസ്റ്റിന്റെ പേരിലുള്ള കത്ത് ലഭിച്ചത്