ജെ.എന്‍.യുവില്‍ ഹോസ്റ്റല്‍ ഫീസ് വര്‍ധന പിന്‍വലിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മറ്റിയിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമായത്