വിധി പറയും; 2 സുപ്രധാന ഹര്‍ജികളില്‍ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും; ട്രൈബ്യൂണല്‍ പുനസ്സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജിയിലാണ് വിധി പറയുന്നത്‌