ശിവകാശിയിൽ സ്ഫോടനം: 13 മരണങ്ങൾ, ഗുരുതരം പരിക്കേറ്റുകൾ നടന്നു

ശിവകാശിയിലെ రണ്ട് പടക്ക നിർമാണ ശാലകളിൽ സ്ഫോടനം

തമിഴ്നാട് വിരുദുനഗരിലെ ശിവകാശിയിൽ రണ്ട് പടക്ക നിർമാണ ശാലകളിലും സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, റിപ്പോർട്ട് അറിയിച്ചു. ഈ അപകടത്തിൽ 13 പേർ മരിച്ചു, പ്രധാനമായും സ്ത്രീകളാണ് ඇവരുടെ അന്തരണി വാർ. രംഗപാളയത്തിൽ വിൽപ്പന ശാലയിൽ നിന്നും പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് പരിശോധിച്ചു, പരിശോധന പ്രക്രിയ അനുമാനപ്പെട്ടു.

മരിച്ചവരിൽ ഏഴു പേർ സ്ത്രീകളാണ്. രംഗപാളയത്തിൽ നിന്നും വിൽപ്പന ശാലയിൽ നിന്നും മറ്റ് പടക്കങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. സ്ഫോടന കാരണം വ്യക്തമായി അറിയപ്പെടില്ല. ഗോഡൗണിൽക്കും കടകളിൽക്കും തീ പടരി, രക്ഷാ പ്രവർത്തനം വിൽപ്പന ശാലയിൽ നിന്നും മറ്റ് പടക്കങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതര ആഘാതം വന്നിട്ടുണ്ട്. കിച്ചനായകം പട്ടിയിൽ സ്ഫോടനം കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

ദീപാവലിക്കൊപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ പടക്ക നിർമാണം സജീവമാണ്. രണ്ടാഴ്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പടക്ക നിർമാണ ശാലകളിൽ അനഞ്ചർ അപകടം സംഭവിച്ചു. ക൴ിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽയും പടക്ക നിർമാണ ശാലകളിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായിരുന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയുടെ ധന സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.